Som förälder till ett barn med autism kan det vara svårt både att hitta rätt information och få insatser. Kanske misstänker du diagnos eller så har barnet redan en. Nedan följer information om autism och vilket stöd som finns.

Diagnosen och utredning

Autism är en diagnos som ställs om någon har så stora svårigheter med socialt samspel och kommunikation att det blir ett hinder i vardagen. Diagnosen räknas som en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF) och betyder att det är svårt för personen att klara sin vardag. Ibland kallas diagnosen för autismspektrumtillstånd. För att få diagnosen görs en utredning efter att exempelvis föräldrar eller pedagoger upplevt att barnet har svårt. Ett första steg mot att få en utredning är att kontakta vårdcentral. Utredningen kan sedan göras av BUP, habilitering eller barnmedicinsk mottagning. På 1177 kan du söka efter mottagningar nära dig.

Habiliteringen ger insatser för att hjälpa er och barnet

Om ditt barn har svårigheter inom autismspektrum är det viktigt att göra två saker. Dels ge anpassningar så att barnet klarar sin vardag bättre och dels hjälpa barnet att utvecklas. Det finns sätt att göra detta och har ditt barn diagnos har du rätt till stöd från habiliteringen. Habiliteringen kan hjälpa till genom att coacha er föräldrar och förskolan/skolan i strategier för att anpassa och öva med barnet.

Autismdiagnos ger också rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS. Läs mer om detta på Autism och Aspergerförundet.

Vilka insatser ditt barn behöver

De insatser som har effekt går ut på att anpassa miljön och öva viktiga färdigheter som barnet behöver kunna. Hur stödet ser ut beror på vad du och ditt barn skulle må bättre av att det fungerar. Ju fler saker barnet har svårt med desto mer insatser behövs. Det har visat sig att insatserna fungerar bättre ju tidigare de ges och ju mer tid som används till dem. Det viktigaste med insatserna är att de fokuserar på rätt saker och att de utförs på ett bra sätt. Därför är det väldigt viktigt att få ordentligt med handledning.

Riktade eller mångsidiga insatser

Många barn får enskilda insatser kring specifika svårigheter, t.ex. en övning i kommunikation om barnet behöver öva på det eller en insats för att minska problembeteenden om barnet skadar sig själv eller andra. Om ditt barn har mycket svårigheter räcker det inte med insatser kring en svårighet utan då behövs mångsidiga intensiva insatser. Då jobbar hemmet och pedagoger med många olika områden med stöd från en handledare. Områdena är ofta exempelvis kommunikation, samspel, vardagsfärdigheter, motorik. Denna typ av insatser kallas olika saker, kanske kallar din habilitering insatserna för IBT, EIBI, MII eller TIBI. Alla dessa förkortningar betyder samma sak: tidiga mångsidiga beteendeinriktade insatser och bygger på TBA. Bor du i Stockholm kan du läsa mer om habiliteringens mångsidiga insatser här.

Målet med insatser

Fokus för insatser bör alltid ha fokus på att öka självständighet och livskvalitet. Syftet med stöder är att din barn ska må så bra som möjligt och kunna göra så mycket som möjligt i sitt liv. Det viktigaste är ofta att lära barnet att kommunicera och olika sätt att samspela. En viktig del i att bli så självständig som möjligt är att kunna berätta vad man tycker och känner, vilket ofta är svårt för barn med autism.

Förutsättningar för intensiva insatser

Det är du som förälder och förskolan som anpassar och övar med barnet med handledning från habiliteringen. För att få till insatserna behöver förskolan ha en resursperson som har ansvar för just ditt barn. För detta behöver ofta förskolan göra en ansökan till kommunen för att få extra pengar till det (tilläggsbelopp). Habiliteringen brukar kräva att förskola och föräldrar totalt övar ett visst antal timmar i veckan (oftast mellan 15 och 30). Det kan låta mycket, men kom ihåg att det handlar om tid som viktiga vuxna ändå spenderar med barnet! Övningstid kan exempelvis bestå i att barnet får öva på att ta på sig kläder när det är dags att gå ut, be om något i matsituationen och öva på att leka med andra barn. Kom även ihåg att det går att ansöka om ekonomiskt stöd från Försäkringskassan.

Om ni inte kan få hjälp av habiliteringen

Om det av olika skäl är svårt att få stöd av Habiliteringen går det att köpa handledning. Vi på CBA har kompetens att handleda pedagoger och föräldrar utifrån behov. Om det skulle vara aktuellt, så maila oss för förslag på upplägg och pris! Vi håller regelbundet föräldrautbildningar kring färdighetsträning utifrån vår bok Barn med autism. Du kan också öva på egen hand exempelvis med stöd i boken Leka, prata äta – Övningar för barn med särskilda behov.

Vill du komma i kontakt med andra föräldrar som sysslar med tidiga intensiva insatser finns Facebookgruppen IBT-träning för barn med autism.

Barn som leker

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *